nl en
FF96245 1
Het project

Wetenschap

Met de brede wetenschappelijk basis verwachten dat het versneld opschalen van natuurversterking in windparken mogelijk is.

Het doel van De Rijke Noordzee is om te stimuleren dat de bouw van offshore windparken voortaan hand in hand gaat met natuurversterking. Dit doet het programma door pilots uit te voeren in en rond offshore windparken. Deze projecten worden zo ontworpen en ingericht dat zij bijdragen aan de opbouw van wetenschappelijke kennis over natuurversterkend bouwen in de Noordzee. Doel van het onderdeel wetenschap binnen De Rijke Noordzee is het:

  1. Identificeren van pilot-overstijgende kennisvragen;
  2. Bevorderen van samenhang binnen het programma;
  3. Bevorderen van kennisuitwisseling;
  4. Versnellen van marktinnovaties.

Voor alle locaties van De Rijke Noordzee werken we een monitoringsplan uit. Monitoring levert kennis op over de toename van biodiversiteit en over de risico- en succesfactoren bij het plaatsen en ontwikkelen van levende riffen.

Vanuit het project zoeken we actief de samenwerking op met relevante (internationale) wetenschappelijke programma’s die zich richten op dezelfde of aanverwante onderwerpen. Zo voorkomen we langs elkaar heen werken, benutten we de beschikbare middelen optimaal, en maximaliseren we de wetenschappelijke output.

Wetenschappelijke Raad
Om de wetenschappelijke basis van De Rijke Noordzee te waarborgen wordt het programma ondersteund door een wetenschappelijke raad. Deze raad bestaat uit mensen die ervaring hebben met en achtergrondkennis van Noordzeenatuur, windparken op zee, en bouwen met en voor natuur. De raad heeft verschillende doelen:

  • Kennisuitwisseling tussen het programma en diverse initiatieven gericht op bouwen met en voor natuur binnen wetenschap en de windsector;
  • Borging van synergie, zodat de doelen en de uitvoering van het programma (blijven) aansluiten bij doelen van belangrijke kennispartijen en stakeholders die zich bezighouden met natuurversterkend bouwen in de Noordzee;
  • Advies, gevraagd en ongevraagd, over individuele onderdelen van het programma, waaronder kwaliteit, wetenschappelijke output.